wtorek, 14 grudnia 2021

. Jan Twardowski - Trochę plotek o świętych

Św. Paweł z Teb (Francesco Collantes, XVIIw )

Świę­ci to tak­że lu­dzie a nie żad­ne gą­sie­ni­ce dzi­wacz­ki
nie ro­sną krzy­wo jak ogór­ki
nie ro­dzą się ani za póź­no ani za wcze­śnie
świę­ci bo nie uda­ją świę­tych

na przy­stan­kach mar­z­nąc prze­stę­pu­ją z nogi na nogę
Śpią cza­sem na jed­no oko
wie­rzą w mi­łość więk­szą od przy­ka­zań
w to że są cier­pie­nia ale nie ma nie­szczęść

wolą klę­kać przed Bo­giem niż płasz­czyć się przed czło­wie­kiem
nie lu­bią de­kla­mo­wa­nej praw­dy
ani kli­ma­ty­zo­wa­ne­go su­mie­nia
nie przy­pusz­cza­ją żeby z jed­nej stro­ny było wszyst­ko a z dru­giej gu­zik z pę­tel­ką

sta­le spie­szą się ko­chać
znaj­du­ją sa­mot­ność od­da­la­jąc się od sie­bie a nie od świa­ta
tę sa­mot­ność bez któ­rej świat do­sta­je bzi­ka

są tak bar­dzo obec­ni że ich nie wi­dać
nie lę­ka­ją się no­wych cza­sów któ­re prze­wra­ca­ją wszyst­ko do góry no­ga­mi
nie chcą być rów­nież umę­cze­ni w słod­ki spo­sób jak na na­boż­nych ob­raz­kach
nie­kie­dy nie po­tra­fią się mo­dlić ale mo­dlą się za­wsze

chęt­nie wzię­li­by na in­deks nie­jed­ną do­brą książ­kę
żeby bro­nić ją przed głu­pim czy­tel­ni­kiem
nie no­szą ze­gar­ków po to żeby wie­dzieć ile się spóź­nić

mają sym­pa­tycz­ne wady i nie­sym­pa­tycz­ne za­le­ty
boją się grze­chu jak fo­te­la z fał­szy­wą sprę­ży­ną
uwa­ża­ją że tyl­ko pies jest do­bry kie­dy jest zły

nie mają i dla­te­go roz­da­ją

tak sła­bi że prze­no­szą góry
po­tra­fią żyć i nie dzi­wić się od­cho­dzą­cym
po­tra­fią umie­rać i nie od­cho­dzić

moż­na o nich o wie­le mą­drzej pi­sać ale po co
trzy­ma­ją się przy­jaź­ni jak gaw­ron gaw­ro­na
po­zna­ją póź­ne lato po nie­bie­skiej go­rycz­ce
sły­szą na pa­mięć wil­gi gwiż­dżą­ce przed desz­czem
ba­wią ich jesz­cze grzy­by nie­praw­dzi­we


(Paweł z Teb, ur. ok. 228 w Tebach w Egipcie, zm. ok. 341) – pierwszy pustelnik chrześcijański, wyznawca,  Kościoła katolickiego i prawosławnego.)

2 komentarze:

jotka pisze...

No właśnie, taka świętość przeczy wynoszeniu na ołtarze...

donka pisze...

"świetość" w cudzysłowie.