wtorek, 23 marca 2021

Tadeusz Boy Żeleński - Nowa wiara

 


ZAPOMNIJMY  O  COVIDZIE. !!!!


Ze­wsząd chó­ry brzmią ra­do­sne:
Ma cel wresz­cie eg­zy­sten­cja;
Cel, co wskrze­si raj­ską wio­snę,
A tym ce­lem - Abs­ty­nen­cja.
 
Na­zbyt dłu­go ludz­kość bied­na
Ści­ga­ła marę zwod­ni­czą,
Gdy jest dro­ga tyl­ko jed­na,
Zgod­na z wie­dzą przy­rod­ni­czą.
 
Już roz­pa­dły się w ka­wa­ły
Daw­ne ma­ja­ki mi­stycz­ne;
Nowe mamy ide­ały:
Hi­gie­nicz­no - sta­ty­stycz­ne.
 
Za­miast błą­dzić w ciem­nym mro­ku
Ludz­kich in­stynk­tów wy­zwo­leń,
Jed­no trze­ba mieć na oku:
Zdro­wot­ność set­nych po­ko­leń.
 
Chy­ba wa­riat jesz­cze szu­ka,
Gdzie drga sil­nych wzru­szeń tęt­no,
Gdy dziś kre­śli nam na­uka
Szczę­ścia ludz­ko­ści prze­cięt­ną.
 
Cze­góż wię­cej - każ­dy przy­zna -
Mo­żesz żą­dać, do­bry człe­ku,
Pa­trząc, jak się ta krzy­wi­zna
Dum­nie wzno­si - w przy­szłym wie­ku.
 Już ob­li­czył nam do­kład­nie
Aka­de­mii "były do­cent"
Ile za lat ty­siąc spad­nie
Śmier­tel­no­ści śred­ni pro­cent.
 
Trzy­maj za­tem na ob­ró­ży
Na­mięt­no­ści swo­je szpet­ne:
Bę­dzie pra­wnuk twój żył dłu­żej
O dwa zera i trzy set­ne.
 


Wi­taj­my więc ludz­kość czy­stą!
Ze­wsząd pie­ją już Ho­san­na:
Na wy­ści­gi z ona­ni­stą
"Dzia­ła­ją­ca" sta­ra pan­na;
 
Lada kiep, co od ko­leb­ki
Ani pije, ani... pali,
Afi­szu­je swo­je klep­ki,
Wpraw­dzie czte­ry - lecz ze sta­li.
 
W bo­ha­ter­stwa nowe szran­ki
Wle­cze mło­dzian pu­ste łóż­ko:
Żyj lat dzie­sięć bez ko­chan­ki,
Ob­wo­ła­ją cię Ko­ściusz­ką!
 
I w mał­żeń­stwie bez eks­ce­sów!
Kon­tro­lu­ją ser­ca bi­cie,
Czy pa­mię­tasz wśród ka­re­sów,
Że masz stwo­rzyć nowe ży­cie?


Tro­ska sen im z oczu pło­szy:
Wiel­ki pro­blem w gło­wach świe­ci
Jak przy mi­ni­mum "roz­ko­szy"
Mak­sy­mal­nie pło­dzić dzie­ci!
 Od­ma­wiaj­cie, abs­ty­nen­ci,
Hi­gie­nicz­ny wasz ró­ża­niec
Niech się mały świa­tek krę­ci
W ten świę­te­go Wita ta­niec;
 
Pij­cie wodę w cnym sku­pie­niu,
Ale mnie prze­cho­dzi mro­wie,
Że gdzieś w trze­cim po­ko­le­niu
Znaj­dzie się ta woda w gło­wie...


Autor ilustracji: Krzysztof Iwin

5 komentarzy:

jotka pisze...

O tak, abstynencja w temacie dołujących wiadomości by się nam przydała!

BBM pisze...

Telewizja karmi się katastrofizmem pod każdą postacią! To nie do wytrzymania. Ja już ciągnę na oparach opanowania i staram się nie wybuchnąć...
Donko! Wyszukaj proszę coś zabawnego! Może Marian Załucki jeszcze się całkiem nie zdektualizowal?...;)
Serdeczności podsyłam.:)

donka pisze...

Planowałam wieczorem coś poszukać by chociaż w blogu wyjść z tego okropnego, katastroficznego wbijania nam głęboko do mózgu czarnych scenariuszy,czarnych wiadomości, podejrzeń, przewidywań, ostrzeżeń, oskarżeń..... Sączą ze wszystkich stron..... TOKFM moja ulubiona stacja bez przerwy - covid, covid, covid. i Obajtek. W Faktach TVN też o niczym innym..... zaczyna przenikać mnie ta panika.... straszy respirator i poszukiwania szpitala, który przyjmie.
Pozostaje książka - czytam "Ludzie gór" - autentyczne wspomnienia z wypraw w Himalaje . Wśród uczestników ekip- kilka znanych nazwisk lekarzy zakopiańskich, z którymi zetknęłam się w życiu,,,, dlatego czytam.
Dobranoc - trzymajmy się Matyldo i Jotko.

Czy oglądacie "M jak miłość," - bo ja mimo, że to już takie wysłużone jestem uzależniona i oglądam. ,

BBM pisze...

Nie oglądam. Programami tv zawiaduje mój mąż, ja dysponuję komputerem a tam nie chce mi się szukać i nawet nie wiem, czy bym znalazła. ;)

jotka pisze...

Nie oglądam, ale obejrzałam świetny serial na Netfliksie NEW AMSTERDAM:-)