niedziela, 7 listopada 2021

WISŁAWA SZYMBORSKA - PORTRET KOBIECY

 

1900 Joseph Rodefer


Musi być do wy­bo­ru.
Zmie­niać się, żeby tyl­ko nic się nie zmie­ni­ło.
To ła­twe, nie­moż­li­we, trud­ne, war­te pró­by.
Oczy ma, je­śli trze­ba, raz mo­dre, raz sza­re,
czar­ne, we­so­łe, bez po­wo­du peł­ne łez.
Śpi z nim jak pierw­sza z brze­gu, je­dy­na na świe­cie.
Uro­dzi mu czwo­ro dzie­ci, żad­nych dzie­ci, jed­no.
Na­iw­na, ale naj­le­piej do­ra­dzi.
Sła­ba, ale udźwi­gnie.
Nie ma gło­wy na kar­ku, to bę­dzie ją mia­ła.
Czy­ta Ja­sper­sa i pi­sma ko­bie­ce.
Nie wie, po co ta śrub­ka i zbu­du­je most.
Mło­da, jak zwy­kle mło­da, cią­gle jesz­cze mło­da.
Trzy­ma w rę­kach wró­bel­ka ze zła­ma­nym skrzy­dłem,
wła­sne pie­nią­dze na po­dróż da­le­ką i dłu­gą,
ta­sak do mię­sa, kom­pres i kie­li­szek czy­stej.
Do­kąd tak bie­gnie, czy nie jest zmę­czo­na.
Ależ nie, tyl­ko tro­chę, bar­dzo, nic nie szko­dzi.
Albo go ko­cha, albo się upar­ła.
Na do­bre, na nie­do­bre i na li­tość bo­ską.

3 komentarze:

jotka pisze...

Taka właśnie jest kobieta i tylko facet jej nie rozumie...

BBM pisze...

W tym lustrze każda zobaczy wlasne odbicie.

donka pisze...

Właściwie nic więcej nie dodaję....

Może tylko ten wierszyk ANNY G.


"Kobietą być
tak łatwo

pachnącą perfumami
drogimi
z upudrowanym nosem

kusząco
robić ręczne pranie

łatwo
gdy krzyż boli
od noszenia
zakupy
jeszcze 2 litry mleka
przydźwigać

łatwo
z rzęsami do nieba
pachnąco urodzić
trójkę dzieci

schudnąć w dzień
lub z upudrowanym nosem
zapomnieć o porodach

kusząco
pracować
pachnąco
po pracy
pamiętać
gdzie leżą skarpety
umieć
wiązać krawat
z ciągle świeżą fryzurą
zmywać gary
łatwo

gustownie wyglądać
przy czyszczeniu dywanu
kobietą być
kuszącą
po 12 godzinach
dyżuru
łatwo

jaja mieć w rodzinie
wywiadówka o 16h
zdązyć
wiedzieć
zrobić
umrzeć pachnąco"