piątek, 2 lipca 2021

Teresa Ferenc – - "Wojny" "Pamięć"

 

 

Teresa Ferenc Urodziła się w 1934 r. w Ruszowie na Zamojszczyźnie. W 1943 r. przeżyła hitlerowską pacyfikację rodzinnej wsi Sochy, podczas której zamordowano większość mieszkańców, również jej rodziców.

Z wykształcenia plastyk-pedagog - jako poetka debiutowała w 1958 roku. Utwory Teresy Ferenc opublikowano w kilkudziesięciu antologiach i innych publikacjach zbiorowych w kraju i zagranicą. Za swoją twórczość otrzymała wiele nagród literackich.Wojny

  

Maj
tak
to był pierw­szy czerw­ca
Kwi­tły drze­wa 1943 roku
Z pą­ków roz­wi­ja­ły się
pta­ki w po­chod­nie

Sier­pień
tak
to był li­sto­pad
Czar­ne li­ście osi­ki
drża­ły
płacz w oczo­do­łach
Na omsza­łych ka­mie­niach
mo­kry wiatr


Wrze­sień tak to był
gru­dzień
W bia­łych ciem­no­ściach
wszyst­kie na­sze dzien­ne spra­wy


W drzwiach go­to­wał się śnieg

Na­gle próg pod­niósł się
Na nim z gip­sem w po­wie­kach
już nie mogę za­mknąć oczuPamięć
 
Źró­dłem się pod­ziem­nym
do­bi­jasz
wo­łasz
Ni­g­dzie uj­ścia
 
Szczel­nie cię za­mknę­łam
 
Ob­ję­łam tak moc­no
 
że chcąc twój bieg za­mknąć
sie­bie za­trza­snę­łam
 
Szu­kam po omac­ku
noc mi się po­głę­bia
 
Co­raz bar­dziej je­steś
im bar­dziej cię nie ma 


 

 

2 komentarze:

BBM pisze...

Przejmująca poezja.

jotka pisze...

Życiorys wiele tłumaczy...