poniedziałek, 27 maja 2024

Ignacy Balinski - Czy ja wiem, co czas przyniesie?

Ignacy_Balinski ( 1862 - 1951.)  praw­nik, po­eta, pi­sarz i dzia­łacz spo­łecz­ny. Sę­dzia Sądu Naj­wyż­sze­go od 1918 do 1927 roku, w la­tach 1922-1927 se­na­tor z ra­mie­nia No­wej De­mo­kra­cji.

 

"Czy ja wiem, co czas przyniesie" 

wiersz noworoczny sprzed 120 lat z przełomu wieków 19-go na 20-y.
Czy ja wiem, co czas przy­nie­sie?
Czy ja wiem, dzie­ci­no?
Rok za ro­kiem pły­ną lata,
Jak stru­mie­nie pły­ną.
Mó­wisz — nowy wiek nad­cho­dzi,
Bije ser­ce w ło­nie,
Coś się koń­czy, coś za­czy­na
Na ziem­skim za­go­nie.
Mó­wisz — w dal wy­tę­żam oczy,
By mgłę prze­bić siną...
Czy ja wiem, co czas przy­nie­sie?
Czy ja wiem, dzie­ci­no?Wiem, że z każ­dym no­wym ro­kiem
Lecą w świat ży­cze­nia, —
Na­słu­cha­łem się tych ży­czeń
W każ­dym, coś się zmie­nia.
Lecz dziś sto­kroć więk­sze świę­to —
Ruch na wie­ków fali.
Nie dziw, że ci ser­ce bije,
Że cie­ka­wość pali.
Sto lat, dzie­cię — to jak pusz­cza:
Błą­dzą w niej i giną.
Czy ja wiem, co czas przy­nie­sie?
Czy ja wiem, dzie­ci­no?

Wiem: choć będą licz­by inne
Zna­czyć cza­su mia­rę,
Za­wsze wscho­dzić, jak wscho­dzi­ło
Bę­dzie słon­ko sta­re.
1 tak samo trze­ba bę­dzie
Chleb zdo­by­wać w tru­dzie...
Bóg jest wiel­ki, On wie je­den,
Czy się zmie­nią lu­dzie...
Może to się na ze­ga­rze
Cy­fra zmie­nia ino?
Czy ja wiem, co czas przy­nie­sie?
Czy ja wiem, dzie­ci­no?

Nowy Rok 1900.


4 komentarze:

Anonimowy pisze...

BBM: Mam wrażenie, że czas jest jak gigantyczna spirala o coraz większych okręgach. Coraz dłużej trwa ruch, ale wciąż powraca w to samo miejsce…
Dobrego tygodnia, Donko!💚

donka pisze...

Bardzo ładnie to napisałaś Matyldo i prawdziwie.
Pozdrawiam ciepło.

Anonimowy pisze...

Mimo upływu czasu tekst bardzo uniwersalny, język nieco inny, niż współczesna poezja, ale refleksje wielu z nas są bliskie...
jotka

donka pisze...

Upływ czasu i język sprzed lat, nawet sprzed wieków nie umniejszają wartości i piękna poezji. Wiersze niektórych poetów Młodej Polski bywają lekko archaiczne, a często wzruszają, poruszają.