środa, 11 sierpnia 2021

JULIA HARTWIG - Prośba

 


Daj od­po­czy­nek
na­szym za­wi­ściom
na­szej po­gar­dzie pre­ten­sjom
że nie do­syć wy­niósł nas los

daj nam wi­dze­nie czy­ste
nie­podejrz­li­we
przy­po­mnij sło­dycz dzie­ciń­stwa
ży­ją­ce­go przy­go­dą dnia

ulżyj wi­nom któ­rych nie śmie­my
wy­po­wie­dzieć gło­śno
spraw aby to co nas prze­kra­cza
nie upo­ka­rza­ło nas
lecz bu­dzi­ło wdzięcz­ność i za­chwytwy­na­gródź tych któ­rzy dali
nam ra­dość
i oczysz­cza­ją­cy ból swo­ją sztu­ką

Spraw by­śmy oglą­dać mo­gli
jak Fe­de­ri­co Fel­li­ni
wjeż­dża do otwar­te­go nie­ba
przy grom­kich okla­skach tłu­mu 


2 komentarze:

BBM pisze...

Trudne to nasze życie, Donko! Bolesne...

donka pisze...

... nie traćmy nadziei...